05:52 21/07/2024
Sơ đồ tổ chức- Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức được nêu rõ trong Bảng mô tả công việc.
- Phân công nhiệm vụ cho các cá nhân được nêu rõ trong Biên bản phân nhiệm và Quyết định bổ nhiệm.
- Biên chế trong Phòng, Ban do Trưởng đơn vị đề xuất P.TCHC và được Giám đốc phê duyệt.

Tin liên quan