04:51 21/07/2024
Quy chuẩn
Profile DMEC Thẩm duyệt - Nghiệm thu - Kiểm định thiết bị PCCC Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn liên quan Các Quy chuẩn liên quan đến Môi trường Các Thông tư về Nhà ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Luật nhà ở 2014 Luật Xây Dựng 2014 và các Nghị định liên quan Các Nghi định liên quan đên xây dựng Các văn bản liên quan đến kiểm định Các văn bản liên quan đến bảo trì công trình xây dựng Các Quy chuẩn liên quan đến An toàn Các Nghị Định liên quan đến Điện lực Các Quy chuẩn liên quan đến Xử lý chất thải Các Quy chuẩn liển quan đến Chiếu sáng Các Quy chuẩn liên quan đến xăng dầu khí đốt Các Quy Định liên quan đến Điện lực Các Quy chuẩn liên quan đến PCCC QCVN 02-01:2009/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm Giấy chứng nhận đăng ký Logo DMEC Các Quy chuẩn liên quan đến hệ thống Điện Các Thông tư về PCCC Các Nghị Định liên quan đến PCCC QCVN 09:2010/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông Nghị định 79/2014/ND-CP - Quy định chi tiết thi hành Luật PCCC Luật PCCC 27&40 Các Quy chuẩn cấp thoát nước  Nghị định số 114/2010/NĐ-CP - bảo trì công trình xây dựng Thông tư 11/2012/TT-BXD - Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng Luật khoa học và công nghệ NĐ 209/2004/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Luật kinh doanh bất động sản 63/2006/QH11 Luật điện lực 28/2004/QH11 QCVN 09:2013/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả Quy phạm trang bị điện QĐ 1170/QĐ-LĐTBXH - chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng thiết bị cơ điện QCVN 09:2008/BTNMT - Chất lượng nước ngầm QCVN 05:2009/BTNMT - Chất lượng không khí xung quanh QCVN  19: 2009/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ QCXDVN 01: 2008/BXD - QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG QCVN 26:2010/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN QCVN 27:2010/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ  ĐỘ RUNG QCVN 07:2016 - Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 06:2009 - Một số chất độc trong không khí Danh mục hệ thống, thiết bị M&E yêu cầu kiểm định QCVN 14 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT QCVN 24-2009_Nuoc thai cong nghiep QCVN 08 - 2009 Cong trinh ngam do thi QCVN 06 : 2010/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH