01:34 18/04/2024
Tải tài liệu TCXD 232:1999 - Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

Danh muc: Tiêu chuẩn

Download